Sakspapirer

Velkommen til Gudbrandsdalsting 2. mars 2023

Vårens ting legges til Kvitfjell i forbindelse med World Cup og Snowball-konferansen 2. mars. Deler av konferansen inngår derfor som en del av programmet for Gudbrandsdalstinget. Hovedsaken på dette møtet blir Gudbrandsdalstingets sluttbehandling av handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030 – den smarte grønne dalen.  I tillegg skal vi behandle årsmelding og årsregnskap for 2022 og eventuelle uttalelser. Handlingsplanen og andre sakspapirer blir sendt ut til deltakerne så snart dett

Handlingsplan_Gudbrandsdalen 2030

Sakspapirer og program Gudbrandsdalstinget 2. mars 2023

Tidligere møter i Gudbrandsdalstinget

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 9.-10. november 2022

Gudbrandsdalstinget 9.-10. november 2022 program og sakspapirer

 

Velkommen til Gudbrandsdalstinget på Lillehammer 24.-25. mars 2022

Møtet vil foregå i Kulturhuset Banken og på Lillehammer rådhus.

Program og sakspapirer for møtet følger under.

G-ting 24. og 25. mars – program
Resultatregnskap 2021 Gudbrandsdalstinget
Årsmelding 2021
Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget om situasjonen i jordbruket i Norge Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget om Innlandet fylkeskommune
Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget om den russiske invasjonen av Ukraina 

 

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober 2021

Møtet blir på Spidsbergseter Resort Rondane.

Lenke til sakspapirer og informasjon

Program:

Dag 1, 25.oktober

10.00  Frammøte og registrering

10.30  Velkommen til Gudbrandsdalsting
Sak 5/21          Konstituering

10.45   Tema: Det grønne skiftet i Gudbrandsdalen

Arbeidet med en felles erklæring
Innledning ved Anette Musdalslien, fungerende leder av Gudbrandsdalstinget, og Ida Amble Ruge fra Skåppå om oppfølging av uttalelse i forrige Gudbrandsdalsting

Hva kan vi lære av Lofoten?
Innledning ved leder av Lofotrådet, Remi Solberg

Krafttak for grønn vekst – næringsliv og kommuner hånd i hånd
Innledning ved Andre Winje Arntzen, samfunnskontakt i Sparebank 1 Gudbrandsdal

12.00  Lunsj

12.45  Tema: Demografi, økonomi og distriktspolitikk

Et samfunn i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien i Gudbrandsdalen
Innledning ved Håvard Moe, KS

Hvis ikke Gudbrandsdalen lykkes, vil ingen lykkes!
Innledning ved Victor Norman

Rekruttering av ung kompetanse
Innledning ved Tomas Holmestad, Young Professionals

Kaffepause

Paneldiskusjon v/Ida Amble Ruge, Skåppå
Victor Norman, Knut Storberget, Birgitte Bay, Håvard Teigen, Elin Fjeldberg, Håvard Gangsås og Ingunn Trosholmen diskuterer med utgangspunkt i utfordringer/spørsmål i Victor Normans innlegg.

Spørsmål og kommentarer fra salen

16.15  Politiske uttalelser
Leder av redaksjonskomiteen orienterer

16.30  E6 – fremtidens infrastruktur
Innledning ved Asbjørn Heieraas, leder plan og prosjektutvikling, Nye Veier

18.30 Middag og underholdning

 

Dag 2, 26. oktober

08.00  Frokost

08.30  Tema: Det grønne skiftet i Gudbrandsdalen forts.Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober 2021
Arbeidsøkt ledet av Ida Amble Ruge og Ole Smidesang, Skåppå

10.30  Innspill til saker Gudbrandsdalstinget bør jobbe med framover

11.15  Behandling av saker

Sak 6/21          Uttalelser
Sak 7/21          Valg av leder og nestleder

12.00  Avslutning

12.30  Lunsj

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 23. mars 2021

Lenke til live stream for publikum

Program

Sakspapirer Gudbrandsdalstinget 23.mars 2021

Utkast uttalelse politiberedskap

Utkast uttalelse NOU 2020-15

Utkast uttalelse NTP

Lenke til Teams-møte for ordinære møtedeltakere (ordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører/rådmenn) er sendt direkte til deltakerne.

I tråd med ønsker fra Gudbrandsdalstinget i oktober i fjor, blir tema for dette møtet næringsutvikling. I tillegg skal vi behandle årsmelding og regnskap for Gudbrandsdalstinget og forslag til uttalelser om aktuelle temaer.

Blant innlederne på møtet er styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og NHO-direktør Ole Erik Almlid. Vi får også besøk av Jan Christian Vestre, adm.dir. i den norske møbelprodusenten Vestre og en etterspurt foredragsholder – i tillegg til flere andre relevante stemmer som Bjarne Slapgard (Gudbrandsdal Energi), Unni Strand (Sparebank 1 Lom og Skjåk), Kathrine Skretting (Høgskolen i Innlandet), Sverre Bjørnstad (Innovasjon Norge), Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk Analyse), Per Oluf Solbraa (leder av styringsgruppa for Krafttak for grønn vekst), Ove Gjesdal (Visit Lillehammer) og Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket). Mellom innledningene vil det bli anledning til spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum og i grupper.

I lenken øverst finner dere et dokument med saksliste for de formelle sakene som er til behandling, program for dagen og saksframlegg.  Øverst finner dere også forslag til uttalelser og lenke til direktesending av møtet. De ordinære møtedeltakerne har fått tilsendt en møtelink til Teams-møte i egen e-post. 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Rune Støstad
Leder Gudbrandsdalstinget

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 26. – 27. oktober 2020 på Hunderfossen!

Noen av temaene for møtet er ny sjukehusstruktur, kommuneøkonomi, pendlertog og befolkningsutvikling.

Gudbrandsdalstinget er berammet til 26. – 27. oktober fra lunsj til lunsj, og avholdes som fysisk møte på Hunderfossen Hotell.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Rune Støstad,
Leder av Gudbrandsdalstinget

Til:                          Deltagere på Gudbrandsdalstinget
Dato:                    26. – 27. oktober 2020
Tid:                        Lunsj til lunsj, 26. oktober kl. 11.30 – 27. oktober kl. 13.00
Sted:                     Hunderfossen Hotel, Fåberg

Påmelding:        ALLE som skal delta må melde seg på forhånd til christoffer.biong@regionkontoret.no – husk å melde fra om matallergier/evt. andre behov.

Frist:                     Frist for påmelding: 16.10.2020. Arrangementet krever forhåndspåmelding fra alle deltagere.

 

Program

Mandag 26. oktober
11.30 til 13.00 Registrering
På grunn av smittevernregler må alle møtedeltagere registreres med kontaktinformasjon. Vi åpner for registrering i god tid, og minner om at alle må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.

12.00     Lunsj

13.00    Velkommen til Gudbrandsdalsting

Konstituering

Valg av redaksjonskomité for politiske uttaler

v/ Rune Støstad, leder av Gudbrandsdalstinget og ordfører i Nord-Fron kommune.

13.10     Velkommen til Lillehammer og Hunderfossen

v/Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer

13.15     Kulturelt innslag

13.30     Sykeshusstruktur og valg av sted for nytt akuttsykehus i Innlandet Helse Sør-Øst RHF er i gang med en prosess som skal anbefale en helhetlig sykehusstruktur i Innlandet. Valg av lokasjon for nytt akuttsykehus er en viktig del av dette. Hvilke utfordringer og muligheter som er toneangivende for prosessen?

14.45     Kaffepause

15.15     Hvordan bli bedre sammen?

Hvordan kan samhandling mellom kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen bli bedre?

v/Knut Storberget, Fylkesmannen i Innlandet

v/Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP)

16.15     Politiske uttaler

Leder av redaksjonskomiteen orienterer om innsendte politiske uttaler.

17.00     Oppsummering av dagen

19.00     Middag

 

Tirsdag 27. oktober       

09.00     Kommuneøkonomi i kjølvannet av koronaepidemien
Korona har rammet kommuneøkonomien hardt både når det gjelder tapte inntekter og ekstra utgifter. Vi ser nærmere på hvordan korona-situasjonen påvirker kommunene økonomisk.

v/Jon Halvor Midtmageli

09.30     Befolkningsutvikling og attraktivitet

10.00     Jernbane og pendlertog i Gudbrandsdalen
Hva kan gjøres for å bedre togtilbudet og få flere jobbreisende til å velge skinnegående transport?

v/Svenn Arne Lie

v/Frode Damstuen (orientering)

10.30     Behandling av politiske uttaler v/Redaksjonskomiteen

11.00     Kaffepause

11.15     Behandling av saker til beslutning

Årsrapport
Det utarbeides en kort årsrapport for Gudbrandsdalstinget innen utgangen av februar måned hvert år.

11.30     Valg av leder og nestleder

Gudbrandsdalstingets leder og nestleder velges blant ordførerne for ett år av gangen. Ledere av regionrådene utgjør valgkomiteen. Valgkomitèen legger fram sitt forslag for Gudbrandsdalstinget

Valg av leder og nestleder til AU v/valgkomiteen

12.00     Politisk debatt med bakgrunn i disse dagers tema og utfordringer.

12.45     Oppsummering

13.00     Lunsj og avslutning

 

Deltagere
Deltagere Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og fylkeskommunen. Fylkesmannen har møte- og talerett. Det samme gjelder kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen.

 

Om smittevern
Møtet gjennomføres i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet, og det er en forutsetning at nødvendige forhåndsregler med tanke på smittevern ivaretas. Det er tillatt med sammenkomster med opptil 200 deltagere.

 

På Gudbrandsdalstinget vil det delta opptil 50 personer. Det er viktig at alle møtedeltagere tar ansvar for egen og andres sikkerhet ved å følge smittevernreglene som gjelder for denne typen arrangementer.

 

Viktig informasjon til deg som er deltager:

– Vi kommer til å nedtegne en oversikt over alle tilstedeværende med kontaktopplysninger. Hensikten er å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing Oversikten oppbevares forsvarlig og slettes etter 10 dager.

– Arrangementet krever forhåndspåmelding.

– Møtedeltagere må holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

– Det er ikke tillatt å delta på arrangementet om man har sykdomssymptomer. Forfall kan meldes helt fram til møtestart til sekretariatet v/Christoffer Biong – christoffer.biong@regionkontoret.no.

– Som arrangør og vertskap vil det bli iverksatt tiltak som gjør det mulig for den enkelte å ivareta god hygiene.

 

 


Gudbrandsdalsting 11. april 2019

Gudbrandsdalsting 11.04.19 Innkalling og Agenda

Saksdokumenter 11.04

Supplerende vern i Gudbrandsdalen, sak 1

Krafttak for grønne arbeidsplasser, sak 2

Styrka togtilbud gjennom Gudbrandsdalen, sak 3, vedlegg 1

Innspill til Nasjonal Transportplan, sak 3 vedlegg 2

Situasjonen i spesialisthelsetjenesten, sak 4

Saksframlegg avtale HINN- sak 5, vedlegg 1

Utkast avtale Gudbrandsdalstinget-HINN, sak 5, vedlegg 2

Strategi for deltidsinnbyggere – oppfølging mars 2019, sak 6

Årsmelding for Gudbrandsdalstinget 2018, sak 7

Valg av leder og nestleder, sak 8

Dobbeltspor til Lillehammer – tiltak for framdrift

 

Gudbrandsdalsting 1.-2. november 2018

Deltagerliste 1.-2. november 2018

Program Gudbrandsdalstinget 1.-2. nov 2018

Saksdokumenter 1.-2. november 2018