Ny sykehusstruktur i Innlandet

Erklæring fra 12 ordførere i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Vi viser til vedtatt målbilde i foretaksmøtet i Helse-Sør Øst 8. mars 2019. I det videre arbeidet mener vi at følgende må ligge til grunn:

  1. Lillehammer sykehus må velges som stort akuttsykehus med fødeavdeling. Med noen av landets ledende fagmiljøer er Lillehammer det mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Innbyggerne i vår region har allerede den lengste reiseavstanden til sykehuset. Lillehammer og Gudbransdalen er den delen av landet med den hurtigst voksende andel av fritidsinnbyggere.
  2. Det er helt uaktuelt at innbyggere i Nord-Gudbrandsdal skal ha Tynset som akuttsykehus. En slik løsning vil svekke pasienttryggheten og skape stor uro blant våre innbyggere.
  3. Det må legges til rette for ytterligere desentralisering av oppgaver slik at flere tjenester utføres lokalt. De lokalmedisinske sentra må styrkes.
  4. Gode prehospitale tjenester er avgjørende i et stort fylke som er veldig spredt bebodd. Det må på plass en ny luftambulansebase i Mjøsområdet i tillegg til basen på Dombås.
  5. Vi forventer rask framdrift og investeringsmidler, og at det er Sykehuset Innlandet sin tur etter at sykehuset i Drammen står klart. Pasientene i Innlandet må sikres et godt sykehustilbud også i årene fram til ny struktur er realisert. Tilbudet ved sykehuset på Lillehammer ikke må svekkes før Mjøssykehuset er på plass.

Vinstra, 17. juni 2020

Edel Kveen, ordfører i Skjåk
Eldri Siem, ordfører i Sel
Bjarne Eiolf Holø, ordfører i Lom
Mariann Skotte, ordfører i Lesja
Astrid S. Ruste, ordfører i Dovre
Harald Sve Bjørndal, ordfører i Vågå
Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron
Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron
Arne Fossmo, ordfører i Ringebu
Jon Halvor Midtmageli, ordfører i Øyer
Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal
Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer

Uttale fra arbeidsutvalget: Flom i Gudbrandsdal

Fåvang sentrum ble hardt rammet av flommen i 2011. Foto: Stenumgard (CC BY-SA 3.0).

I de senere år har Gudbrandsdalen vært utsatt for en rekke store og ødeleggende flommer. De to største etter flommen i 1995 kom bare med to års mellomrom i 2011 og 2013. I tillegg har dalen de siste fem årene opplevd ødeleggende flommer i mindre sidevassdrag med påfølgende jordskredfare. Årsaken til flere flommer fra mindre sidevassdrag skyldes en økning av kraftig og mer intensivt lokal nedbør, en endring i klima som vi må forvente fortsetter og øker i årene som kommer. Klimaendringene er tydelige i Gudbrandsdalen, noe vi må ta innover oss og ta konsekvensene av.

Les hele uttalen her (pdf).

Uttale fra Gudbrandsdalstinget: Kommunene må kompenseres, og det må skje raskt

Kommuneøkonomien er i stor grad påvirket av den pågående koronapandemien. Kommunene har bidratt sterkt i arbeidet med å få smitten under kontroll, og de direkte merkostnadene til dette er betydelige. I tillegg har kommunene lagt ned en stor innsats for å hjelpe innbyggere, organisasjoner og næringsliv gjennom den første tiden av krisen.

Les hele uttalen her (pdf):
Uttale fra Gudbrandsdalstinget – Kommunene må kompenseres

Ber regjeringen om økte tiltak ved flom i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om å:
1. Øke innsatsen for å forsere arbeidet med flom- og skredforebyggende tiltak gjennom NVE med minst 200 millioner kroner årlig utover dagens nivå.
2. Sammen med kommunesektoren å utrede og etablere en finansierings- og forsikringsordning  basert på solidarprinsippet for sikring og gjenoppretting av kommunal infrastruktur ved naturskade.

Hele brevet til departementene, NVE og Stortingsrepresentantene ligger her (PDF)  

Nyheter og presentasjoner fra møtet 1.-2. november 2018

Uttalelser

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om tiltak mot flom.

Les brevet til om flom her 

Gudbrandsdalstinget sender en bekymringsmelding til Stortinget og regjeringen angående situasjonen i spesialisthelsetjenesten.

Les brevet om spesialisthelsetjenesten her 

Gudbrandsdalstinget ber fylkespolitikerne om særlig ta hensyn til en del ting når det arbeides med å bygge det nye fylket og har adressert et brev til Arbeidsutvalget og til Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune.

Les brevet om Regionene og regionreformen her 

Ordførere, rådmenn, opposisjon og regionkontorene var samlet på lillehammer hotell 1.-2. november 2018.

Referat fra møtet

Referat Gudbrandsdalstinget november 2018

Presentasjoner

Presentasjonene er i  PDF-format.

Om klimaendringer og mat -utfordringer og muligheter, Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk og innovasjon Norsk Landbrukssamvirke

Konsensus- hva, hvorfor og hvordan, ved påtroppende fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget 

Knut Storberget omtaler Gudbrandsdalen som ‘juvelen i Innlandet’. -Innlandet må jobbe med å nå fram politisk sentralt.

 

Lokal utvikling, urbanisering og landsbygdsutvikling- og om betydningen av å være både realist, pragmatiker og visjonær, ved Josefina Syssner Linköpings Universitet 

Josifina Syssner fra Linköping Universitet viser at fraflytting er en europeisk- og nordisk- trend. -Spørsmålet er hvordan man skal skape et bra samfunn i områder med befolkningsnedgang.

Yngre stemmer, om Young Sustainable Impact og Fokus 20130, ved Amund Grytting 

Yngre stemmer, om prosjektet Kom til oss, ved Ida Amble Ruge

Innlandet fylke- nye muligheter for Gudbrandsdalen? ved Even Aleksander Hagen

Elias Sperstads presentasjon om flommen 

Dag Erik Pryhns presentasjon om nye E6

 

Ung Døl, Amund Grytting, utfordrer politikerne og ber dem til å tenke på hvordan de når ut til dem mellom 20 og 30 år.