Handlingsplan om bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalstinget har i sitt møte i Kvitfjell 2. mars sluttet seg til handlingsplanen «Gudbrandsdalen 2030 – Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen».

Handlingsplanen skal nå til behandling i alle de 12 kommunene i Gudbrandsdalen. Ingunn Trosholmen, som er leder av Gudbrandsdalstinget og ordfører i Lillehammer, har store ambisjoner for det videre arbeidet.

-Jeg opplever at kommunene har et tydelig ønske om å gjøre mer. Det er stor vilje til samarbeid på tvers av kommunegrensene, og næringslivet i Gudbrandsdalen forventer at kommunene går foran.  Steg for steg skal vi ta Gudbrandsdalen inn i en bærekraftig framtid, sier Trosholmen.

Handlingsplanen avslutter arbeidet med forprosjektet «Gudbrandsdalen 2030», som er en oppfølging av «Avtale om en bærekraftig dal», behandlet av Gudbrandsdalstinget i oktober 2021. Arbeidet ble forankret gjennom vedtak i alle de 12 kommunene våren 2022. Planen utgjør første fase i det som tar sikte på å være et langsiktig samarbeidsprosjekt i hele regionen. Handlingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med konkrete utviklingsprosjekter for bærekraftig omstilling i Gudbrandsdalen. For å sette handlingsplanen og de enkelte utviklingsprosjektene ut i live, er det helt avgjørende med fortsatt engasjement fra kommunene.

-Kommunene i Gudbrandsdalen vil være pådrivere for bærekraftig utvikling og grønn omstilling. For å få til dette trenger vi alle med på laget; de ansatte og folkevalgte i kommunene, næringslivet og lokalsamfunnene. Sammen skal vi utvikle Gudbrandsdalen og ta en lederrolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og grønn omstilling i distrikts-Norge, sier Trosholmen.

Hele handlingsplanen kan leses her.

Gudbrandsdalstinget 2. mars legges til Kvitfjell

Vårens ting legges til Kvitfjell i forbindelse med World Cup og Snowball-konferansen 2. mars. Deler av konferansen inngår derfor som en del av programmet for Gudbrandsdalstinget. Hovedsaken på dette møtet blir Gudbrandsdalstingets sluttbehandling av handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030 – den smarte grønne dalen.  I tillegg skal vi behandle årsmelding og årsregnskap for 2022 og eventuelle uttalelser. Handlingsplanen og andre sakspapirer blir sendt ut til deltakerne så snart dette er klart.

Handlingsplan_Gudbrandsdalen 2030

Sakspapirer og program Gudbrandsdalstinget 2. mars 2023