Gudbrandsdalstinget 9.-10. november 2022

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 9.-10.november!

Program, deltakere og sakspapirer

Høstens møte har temaet «Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» og er en direkte oppfølgingen av avtalen om en bærekraftig dal som alle ordførerne signerte på Spitsbergseter i oktober 2021.

Frister for påmelding og uttalelser

Påmelding: ALLE som skal delta, må på forhånd melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet innen 16.10.22

Frist for uttalelser: 2.11.22 . Forslag til uttalelser som ønskes behandlet, må sendes kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no innen denne datoen.

Kort om innholdet

  • Studietur til Kongsvinger-regionen, blant annet med besøk på møbelfabrikken «The Plus» på Magnor og innledninger om aktuelle temaer
  • Arbeidsverksted «Gudbrandsdalen 2030»
  • Middag på Festningen
  • Kort, formelt møte med valg og behandling av eventuelle uttalelser

 

Materiale fra Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober

Video med innledninger fra:

00:00:00: Håvard Moe, seniorrådgiver KSK (presentasjon)

00:56:50: Victor Norman, professor NHH

1:24:05: Tomas Holmestad, student og nettverksmedlem, Young Professionals (presentasjon)

1:33.15: Paneldiskusjon ledet av Ida Amble Ruge med følgende deltakere:
Victor Norman, Knut Storberget, Birgitte Bay, Håvard Teigen, Elin Fjeldberg,
Håvard Gangsås, Ingunn Trosholmen og Håvard Moe

Sakspapirer til møtet
Referat fra møtet
Vedtatte uttalelser
Avtale om en bærekraftig dal – underskrevet av 12 ordførere

Se opptak av Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Fikk du ikke med deg møtet i Gudbrandsdalstinget 23.3.21? I så fall har du mulighet til å se opptak av møtet her, med interessante innledninger og gode diskusjoner:

Opptak av Gudbrandsdalstinget 23.3.21

Hovedtema for møtet var næringsutvikling. I tillegg ble det behandlet forslag til uttalelser om Nasjonal Transportplan, NOU 2020:15 og politiberedskap.

Dokumenter og annen informasjon knyttet til møtet, finner du her

Velkommen til Gudbrandsdalstinget 23. mars 2021

 For mer informasjon og lenke til live stream av møtet se http://gudbrandsdalstinget.no/index.php/moter/sakspapirer/

Vårens Gudbrandsdalsting vil foregå digitalt og alle som ønsker det kan for første gang følge tinget direkte.  Tema for møtet denne gangen er næringsutvikling.

To ganger i året møtes ordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og rådmenn fra Gudbrandsdalen for å diskutere og skaffe seg kunnskap om utfordringer og muligheter i regionen.

Grunnet covid-19 vil møtet denne gangen foregå digitalt, og det gir alle interesserte en unik mulighet til å følge tinget.

I tillegg til å diskutere næringsutvikling, skal Gudbrandsdalstinget behandle årsmelding og regnskap for Gudbrandsdalstinget og forslag til uttalelser om aktuelle temaer som NTP, NOU 2020:15 (Det handler om Norge) og politiberedskap i Gudbrandsdalen.

Blant innlederne på møtet er styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og NHO-direktør Ole Erik Almlid. Vi får også besøk av Jan Christian Vestre, adm.dir. i den norske møbelprodusenten Vestre og en etterspurt foredragsholder – i tillegg til flere andre relevante stemmer som Bjarne Slapgard (Gudbrandsdal Energi), Unni Strand (Sparebank 1 Lom og Skjåk), Kathrine Skretting (Høgskolen i Innlandet), Sverre Bjørnstad (Innovasjon Norge), Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk Analyse), Per Oluf Solbraa (Leder av styringsgruppa for Krafttak for Grønn Vekst), Ove Gjesdal (Visit Lillehammer) og Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket).

 

Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget: Døgntilbudet ved Kringsjåtunet må opprettholdes

Gudbrandsdalstinget vil på det sterkeste advare mot å legge ned døgntilbudet ved Kringsjåtunet.

I våre 12 kommuner merker vi at stadig flere unge sliter med psykiske lidelser. Både ungdommer selv og foreldre forteller at døgntilbudet ved Kringsjåtunet har reddet liv. Derfor er det svært uheldig at døgntilbud legges ned.

Uttalelsen er sendt styret i Sykehuset innlandet. Hele uttalelsen kan leses her.:

Presentasjoner fra Gudbrandsdalstinget 26. – 27. oktober 2020

Gudbrandsdalstinget ble gjennomført 26.  – 27. oktober 2020 på Hunderfossen Hotel og Resort i Lillehammer.

Her er presentasjonene fra møtet:

Hovedpresentasjon med generell informasjon:
Hovedpresentasjon GT 261020

Hvordan kan kommunene påvirke folketallsutviklingen? v/Marianne Solbakken og Ragnhild Godal ved Distriktssenteret:
Attraktivitet Distriktssentret Solbakken GT 271020

På skinner i Gudbrandsdalen v/Svenn Arne Lie:
G-tinget_jernbane

Jernbane og pendlertog i Gudbrandsdalen v/Sverre Høven:
Sverre Høven SJ Gudbrandsdalstinget oktober 2020

Orientering om «kommuneinitiativet» for å realisere Gudbrandsdal Slakteri v/Bjarne Eiolf Holø:
Kommuneinitiativet Gudbrandsdal Slakteri Holø GT 261020

Kommuneøkonomi i kjølvannet av korona v/Jon Halvor Midtmageli:
Kommuneøkonomi Midtmageli GT 271020

Ja til akuttsykehus på Lillehammer v/Ingunn Trosholmen:
Sykehusstruktur Trosholmen GT 261020

Uttale: Få fart på veibyggingen: Gudbrandsdalen må med i NTP

Politisk uttale vedtatt på Gudbrandsdalstinget 27.10.2020

De nye prioriteringene fra Statens Vegvesen og Nye Veier nedprioriterer nok en gang Gudbrandsdalen – som er en av landets viktigste transportkorridorer. Gudbrandsdalstinget mener planlegging og utbedring av E6 fra Otta til Trøndelag må inn i planverket, og at RV 15 (Otta-Måløy) og E136 må utbedres og prioriteres.

Til våren legger Samferdselsdepartementet fram en ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033. I denne sammenhengen ble Statens Vegvesen og Nye Veger bedt om å gjøre en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal ha prioritet i perioden. Med de nye innspillene fra Statens Vegvesen og Nye Veier blir veibyggingen skjøvet enda lengre fram i tid, til tross for at trafikkgrunnlaget (ÅDT) tilsier at både E6 og flere veistrekninger i regionen bør prioriteres.

I 1973 kom første vedtak om ny motorvei på strekningen Ringebu-Otta, og Stortinget vedtok i 2013 full utbygging. E6 er eneste riksvei mellom Nord- og Sør-Norge, og den nye firefeltsveien som ble påbegynt ender nå opp på et jorde på Sjoa.

E136 er den viktigste veien for varetransport inn og ut av Møre og Romsdal, og er den øst–vestforbindelsen i Sør-Norge med størst trafikk. Rv 15 Otta – Måløy betjener viktig næringsliv innen marine og maritime næringer, næringsmiddel- og møbelindustri og turisme.

Gudbrandsdalstinget mener at:

– E6 Otta-Ringebu må fullføres
– Utbygging og utbedring av E6 nord for Lillehammer til Trøndelag må planlegges og gjennomføres.

– R15 Otta – Måløy må utbedres med strekningsvise tiltak og ny tunnelløsning med tunnelarm til Geiranger på Strynefjellet.

– E 136 Dombås – Ålesund må utbedres.

Uttale: Koronarelaterte utgifter og tapte inntekter må kompenseres!

Politisk uttale vedtatt på Gudbrandsdalstinget 27.10.2020

Regjeringen ved gjentatte anledninger understreket at kommunene skal få dekket sine reelle utgifter i forbindelse med koronautbruddet.

 

Kommuneøkonomi

Det er et stort sprik mellom våre faktiske utgifter/inntektstap og det som hittil er kompensert av ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien.  Våre beregninger viser at kommunene har fått kompensert litt over halvparten av de kostnadene som har påløpt til nå. Mange kommuner opplever i tillegg en alvorlig skattesvikt.

Virkningen av lavere anslåtte lønns- og prisvekst i 2020, som først var anslått til 9,1 mrd. kroner, viser seg ikke å stemme. Virkningen har gradvis blitt nedjustert, men fortsatt stemmer ikke anslagene med den virkeligheten vi i kommunene opplever.

Vi ser også at utgiftene til lokale utbrudd og utgifter til testing blir store. Slike utbrudd er uforutsigbare og får store konsekvenser for små lokalsamfunn.

 

Gudbrandsdalstinget forventer at staten dekket de reelle utgiftene pandemien har påført kommunene, men også tapte skatteinntekter og tap som følge av utsatte rasjonaliseringstiltak.

 

Rammen på 500 millioner som er avsatt til kommuner med særlig store utgifter i forbindelse med oppfølging av TISK-strategien er ikke nok. Kriteriene for tildeling må bli klarere og kommunene må sikres forutsigbarhet for å få dekket sine faktiske utgifter til oppfølging. Vi mener det bør opprettes en sentral pott der all testing blir dekket av staten.

 

Langsiktighet

Mange kommuner i Gudbrandsdalen er reiselivskommuner og har særlige utfordringer i pandemien som høy arbeidsledighet, økt press velferdstilbud og en markant svikt i skatteinngangen.

Kommunene og næringslivet vårt trenger særskilte tiltak for å sikre folk jobb. Omstillingspakkene så langt er ikke treffsikre nok. Særlig er det mange av små virksomheter som faller utenfor tilskuddsordningene.

For både kommunene og næringslivet er det viktig med langsiktighet i tiltakene. Det oppfattes som lite tilfredsstillende at de fleste tiltak bare er videreført fram til 31.12.2020.

Ett av de viktigste tiltakene for reiselivet er å opprettholde en lav reiselivsmoms. Det er viktig at satsen holdes lav ut hele vintersesongen, slik at dette medfører en forutsigbarhet i rammebetingelsene for driften i en svært utsatt næring.

 

 

Vårt næringsliv trenger langsiktighet og forutsigbarhet for hvilke ordninger som vil gjelde i kommende vintersesong.

 

Gudbrandsdaltinget mener derfor at den forhøyede satsen for dagpenger må forlenges fram til 01.05.2021. Den midlertidige opphevingen av ventetid på tre dager før dagpengeutbetaling forlenges fram til 01.05.2021.

 

Det samme gjelder den midlertidige nedsettelsen av kravet til minsteinntekt og redusert krav til tapt arbeidstid for rett til dagpenger, samt terskelen på 60 prosent for bortfall av dagpenger ved samtidig arbeid.

 

Særreglene om utdanning med dagpenger må videreføres som foreslått fram til 1.juli

 

Gudbrandsdaltinget mener at lav mva.-sats må opprettholdes inntil pandemien er over.

Ordningen med redusert arbeidsgiver arbeidsgiveravgift må gjeninnføres så lenge det er nødvendig.

 

 

Videreføring av ordningen med ekstraordinære næringsfond

Kommunale næringsfond spesielt beregnet på spesielt hardt rammede bedrifter er et godt virkemiddel. Gudbrandsdaltinget kan derimot ikke se at føringer som regjeringen og stortinget la i arbeidet med prop.127S ble fulgt opp av fylkeskommunen. Dette var midler som skulle komme de spesielt berørte kommuner og bedrifter til gode. Slik ble det ikke. Det er viktig at fondsmidlene kommer de mest berørte til gode. Midlene er nå stort sett brukt opp.

 

Gudbrandsdalstinget ber om at ordningen med ekstraordinære næringsfond til utsatte bedrifter og bransjer videreføres med nye påfyll. Gudbrandsdalstinget mener at fondsmidler skal tildeles ærlig utsatte kommuner.

 

Langsiktig utviklings- og omstillingsarbeid.

Regjeringen foreslår å øke rammen til investeringstilskudd i det distriktspolitiske området, og at tilskuddet skal gå til videreutvikling og oppgradering av overnattings- og serveringssteder.  Det er bra at midlene på den måten kanaliseres til bedriftene, men det må sikres at ikke enkelt bedrifter faller utenom ordningen av konkurransemessig hensyn.

I Gudbrandsdalen er næringsliv godt integrert mot reiselivet. Gudbrandsdaltinget savner derfor en ordning som tilgodeser et langsiktig omstillingsarbeid som er bransjeuavhengig.  Kommunen bør sitte i førersetet for et slikt arbeid med nært samarbeid med næringslivet. Målet med et slikt arbeid er å skape lønnsomme helårsarbeidsplasser og et mer økonomisk robust næringsliv.

 

Gudbrandsdalstinget mener derfor at det settes av midler til et bransjeuavhengig omstillingsprogram med kommunene i førersetet.