Uttale: Velg Lillehammer som akuttsykehus

Politiske uttale vedtatt på Gudbrandsdalstinget 27. oktober 2020.

Gudbrandsdalstinget mener at Lillehammer sykehus må velges som akuttsykehus med fødeavdeling. Med noen av landets ledende fagmiljøer og sine 1500 årsverk, er Lillehammer det mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Innbyggerne i vår region har allerede den lengste reiseavstanden til sykehuset. Lillehammer og Gudbrandsdalen er i tillegg den delen av landet med den hurtigst voksende andel av fritidsinnbyggere.

En løsning med akuttsykehus på Lillehammer vil oppfylle tidligere vedtak i foretaksmøte om at det skal være en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet.

Ny sykehusstruktur i Innlandet er kanskje den største omorganiseringen innen spesialisthelsetjenesten i Norge noen gang og berører seks sykehus. Det er betydelig risiko knyttet til slike prosesser, både når det gjelder tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og økonomi. Det har antagelig aldri tidligere vært lagt ned sykehus i Norge på størrelse med Lillehammer sykehus. Vi mener den totale risikoen i prosessen blir mindre hvis Lillehammer velges som akuttsykehus. Det vil sikre god kapasitet og kvalitet både fram til, og etter at ny struktur står ferdig.

 

De viktigste argumentene som understøtter valget av Lillehammer som akuttsykehus.

Gudbrandsdalen har lengst reiseveg til sykehus. Reisetidsanalysene, fremlagt for kommunene i Innlandet 15.10.20 fra Helse Sør-Øst, gir ikke et riktig bilde av avstandene i Gudbrandsdalen. Fordi analysen baserer seg på et gjennomsnitt, ser det tilsynelatende ut til at det er liten forskjell mellom alternativene for lokalisering. Uansett hvilken analysemetode som legges til grunn er det innbyggerne i Gudbrandsdalen som har lengst reiseveg til sykehus i hele Helse Sør-Øst. I nasjonal sammenheng er det bare deler av Troms og Finnmark som har lenger avstand til sitt akuttsykehus målt i antall kilometer. Det vil være helt uakseptabelt å øke avstanden ytterligere. Vi støtter en samling av fagfunksjoner for å sikre kompetanse, og innbyggerne må uansett forholde seg til Mjøssykehuset og OUS for spesialiserte sykehustjenester, men våre innbyggere må ikke få enda lenger avstand til akuttsykehus med fødeavdeling enn i dag. Lillehammer sykehus dekker store områder mot nord og vest, hvor neste aktuelle sykehus er Nordfjordeid i Vestland, Molde i Møre og Romsdal og St. Olavs hospital i Trøndelag. Avstanden til nærmeste akuttsykehus er viktig også i beredskapssammenheng.

 

Hele Nord-Gudbrandsdalen skal fortsatt ha akuttsykehus på Lillehammer

Det har vært drøfta å overføre Lesja og Dovre til Tynset sykehus. En slik løsning anses som helt uaktuell. Vegforbindelsen via Hjerkinn og Folldal har delvis dårlig standard og er værutsatt. I tillegg har kommunene i Nord-Gudbrandsdalen felles legevakt på Otta. Det vil ikke være en god løsning å ha legevakt på Otta og sykehus på Tynset. En slik løsning vil gå utover legevaktsamarbeidet og gi et dårligere tilbud til innbyggerne.

 

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

En overordnet målsetting med ny sykehusstruktur er å sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan. Det må legges til rette for ytterligere desentralisering av oppgaver slik at flere tjenester utføres lokalt. De lokalmedisinske sentra (LMS) må styrkes! Gode prehospitale tjenester og en styrka ambulanseberedskap er avgjørende i et stort fylke som er spredt bebodd.

 

Unngå unødig sentralisering 

Ny sykehusstruktur innebærer en sentralisering av sykehustjenester og tilhørende arbeidsplasser i Innlandet. Lillehammer har Innlandets største sykehus. Å legge ned hele sykehuset vil innebære ytterligere sentralisering. Lillehammer er en viktig motor for bosetting og utvikling i nordlige deler av Innlandet og Gudbrandsdalen. Sykehuset som arbeidsplass er en sentral del av dette. På grunn av avstanden til hovedstadsregionen er Lillehammer avhengig av lokale arbeidsplasser for å opprettholde bosettingen. Lenger sør i Innlandet er det mulig med dagpendling til Oslo. Hvis sykehuset legges ned, frykter vi for framtida til Lillehammer og at utviklingen i hele regionen blir skadelidende.

 

God tilgjengelighet

Hovedaksen gjennom Innlandet følger E6 og Dovrebanen. Her skal både veg og bane rustes opp for flere titalls milliarder kroner. Disse investeringene bør nyttiggjøres. For å sikre god tilgjengelighet er det naturlig at Mjøssykehuset lokaliseres langs denne transportkorridoren. Av samme grunn bør også akuttsykehuset plasseres langs denne aksen. Lillehammer sykehus ligger godt plassert nær togstasjonen som har rundt 30 daglige togavganger. Samtidig vil tilgjengeligheten være bedre for større deler av Innlandet i retning nord, vest og øst sammenliknet med en lokasjon på en av flankene i Innlandet.

 

Attraktivitet

Lillehammer har et godt omdømme og er et attraktivt sted å bo. Når det gjelder lokaliserings statlige arbeidsplasser, har vi i slike prosesser møtt argumenter om at lokalisering nær Oslo er viktig for attraktivitet og rekruttering. Vi ønsker derfor å være tydelige på at Lillehammer er en attraktiv by med god rekruttering selv med relativt stor avstand til hovedstaden. Byens høye boligpriser er en indikator på attraktivitet. Også størst vekst i folketallet av kommunene i Innlandet i 2019 viser dette.

 

Det er flest fritidsinnbyggere i opptaksområde til Lillehammer sykehus 

Opptaksområdet til Lillehammer sykehus er det området med størst vekst i antallet fritidsboliger. Det bør tas hensyn til i dimensjonering og plassering i fremtidig struktur. Bruk av fritidsbolig eller bolig nummer to har endret seg dramatisk de senere årene. Fra 2015- 2020 har antallet fritidsboliger økt med ti prosent i opptaksområdet til Lillehammer sykehus. Øyer alene har hatt en økning på 30 prosent. Totalt antall fritidsboliger i dette opptaksområdet er 30 372. Det gir et reelt befolkningsgrunnlag for opptaksområdet på 117 763 ifølge Østlandsforskning. 50,8 prosent av fritidsinnbyggerne er over 60 år. I likhet med befolkningen ellers, blir også fritidsboligeierne eldre. En undersøkelse gjort i Midt-Gudbrandsdalen i 2019, viser at fritidsinnbyggere er i vår region mellom 80 og 100 døgn i året, og dette tallet øker fra år til år.

 

Innlandets største sykehus

For at SI skal lykkes fram mot 2040, er det avgjørende greie å rekruttere, utdanne og beholde høykompetent nøkkelpersonell. Her spiller Lillehammer sykehus en avgjørende rolle. Sykehuset er et populært sykehus for turnuskandidater og de har i en årrekke bygget opp avdelingen med god faglig kompetanse. Sykehuset har gode og robuste fagmiljøer som det vil være forbundet høy risiko å forringe ved å legge sykehuset ned. Vi må tilby gode helsetjenester i mellomfasen før det nye Mjøssykehuset er på plass. Lillehammer har også en stor og god bygningsmasse som vil kunne redusere behovet for investeringer. I direkte tilknytning til sykehuset finnes dessuten lett tilgjengelige tilleggsarealer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *